Årsmøte 2017

Årsmøte er Kunstnerforeningens øverste organ. Det ordinære årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av mai måned. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Innkalling og årsberetning sendes ut til medlemmene sammen med valgkomiteenes forslag til valg av tillitsmenn. Revidert regnskap utdeles på møtet.

 

Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2017 i 2. etasje på Engebret Café Mandag 8. mai kl. 1800

Tilstede var 51 stemmeberettigede medlemmer av Kunstnerforeningen. Ingen skriftlige fullmakter ble levert.

Følgende møtte fra styret:

Styreleder Bjørn Birch, nestleder Britt Juul, Bjørn Egner og Guri Egge. Av varamedlemmer: Frederica Miller, Karl Hansen, Morten Røhrt og Mona Levin.

Forfall: Tom Lotherington, styremedlem, Karl Seglem, varamedlem i Musikergruppen

Følgende møtte fra Økonomisk Råd:

Knut Vigar Hansen, leder, Anniken Harlem Thorsen og Otto Homlung.

Samt daglig leder Guri Heinonen.

  1. Konstituering

Årsmøtet valgte Styreleder Bjørn Birch til møteleder, daglig leder Guri Heinonen til referent, og Harriet Backer og Hilde Vemren til å underskrive Årsmøteprotokollen.

Årsmøtet mintes medlemmer som har gått bort i 2016 og frem til Årsmøte 2017 med et minutts stillhet.

  1. Årsberetning med regnskaper for perioden 01.01. – 31.12 2016.

Møteleder gjennomgikk Årsberetningen pkt. for pkt.

Vedtak

Årsmøtet godkjente Årsberetning 2016 med tilhørende regnskap samt revisors beretninger.

  1. Økonomisk Råds beretning

Økonomisk råds leder Knut Vigar Hansen gjennomgikk regnskapet for 2016, samt Ør’s beretning for 2016.

 Vedtak

Årsmøtet tok Økonomisk Råds beretning til etterretning.

  1. Fastsettelse av medlemskontingent

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2018 forblir uendret; kr. 350, -.

  1. Styrets innstilling til Vedtektsendring § 7 Økonomisk Råd. 

Vedtak

Årsmøtet forkastet styrets forslag til vedtektsendring med 31 stemmer for og 18 stemmer mot forslaget, hvilket var under 2/3 flertall. 2 stemte blankt.

  1. Valg.

Valg av styremedlemmer for perioden 2017-2019:

Billedkunstnergruppen:

Karl Hansen ble valgt til fast medlem

Anne Berit Nedland ble valgt til nytt varamedlem

Film- og scenegruppen:

Bjørn Birch ble gjenvalgt

Valg av styreleder og nestleder:

Bjørn Birch ble gjenvalgt som styreleder

Tom Lotherington ble valgt til ny nestleder

Valg av Stipendkomiteer 2017 – 2020

Arkitektgruppen:

Erik Anker ble gjenvalgt

Billedkunstnergruppen:

Elena Engelsen ble gjenvalgt

 Valg av Valgkomiteer 2016 – 2018

Billedkunstnergruppen:

Lars Strand og Mikkel Wettre ble gjenvalgt

Film- og scenegruppen:

Cecilie Bertrand de Lis ble valgt til nytt medlem

Forfattergruppen:

Geir Uthaug ble valgt til nytt medlem

Valg av revisor:

Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2017

Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt.

Valg av Økonomisk Råd 2017 – 2020

Britt Juul ble valgt til nytt medlem

Otto Homlung ble valgt til ny leder etter Knut Vigar Hansen

  1. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Oslo, 12. mai 2017

Referent Guri Heinonen

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv