Årsmøte 2016

Årsmøte er Kunstnerforeningens øverste organ. Det ordinære årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av mai måned. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Innkalling og årsberetning sendes ut til medlemmene sammen med valgkomiteenes forslag til valg av tillitsmenn. Revidert regnskap utdeles på møtet.

Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2016 i 2. etasje på Engebret Café mandag 9. mai kl. 1800

Tilstede var 58 medlemmer av Kunstnerforeningen. Ingen skriftlige fullmakter ble levert. 

Følgende møtte fra styret:

Styreleder Bjørn Birch, nestleder Britt Juul, Bjørn Egner, Tom Lotherington og Guri Egge. Av varamedlemmer: Frederica Miller, Karl Hansen, Morten Røhrt og Mona Levin.

Forfall: Bjørn Gjerstrøm, varamedlem i Musikergruppen

Følgende møtte fra Økonomisk Råd:

Knut Vigar Hansen og Anniken Harlem Thorsen.

Samt daglig leder Guri Heinonen.

  1. Konstituering

Årsmøtet valgte Styreleder Bjørn Birch til møteleder, daglig leder Guri Heinonen til referent, og Karen Grüner-Hegge og Thor Sørheim til å underskrive Årsmøteprotokollen.

Innkallingen ble vedtatt med et par rettinger

Årsmøtet mintes medlemmer som har gått bort i 2015 med et minutts stillhet.

  1. Årsberetning med regnskaper for perioden 01.01. – 31.12 2015.

Møteleder gjennomgikk Årsberetningen pkt. for pkt. på power point.

Årsmøtet godkjente Årsberetning 2015 med tilhørende regnskap samt revisors beretninger.

  1. Økonomisk Råds beretning

Økonomisk råds leder Knut Vigar Hansen gjennomgikk regnskapet for 2015, samt Ør’s beretning for 2015. 

Årsmøtet tok Økonomisk Råds beretning til etterretning.

  1. Fastsettelse av medlemskontingent

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2017 forblir uendret; kr. 350, -. 

  1. Valg.

Valg av styremedlemmer for perioden 2016-2018: 

Arkitektgruppen:

Bjørn Egner, styremedlem og Frederica Miller, varamedlem ble gjenvalgt

Film- og scenegruppen:

Morten Røhrt, varamedlem ble gjenvalgt

Musikergruppen:

 Guri Egge, styremedlem ble gjenvalgt

Karl Seglem ble valgt til nytt varamedlem

 Valg av Stipendkomiteer 2016 – 2019  

Arkitektgruppen:

Lillan Hvam ble valgt til nytt medlem

Billedkunstnergruppen:

Marianne Wiig Storaas ble valgt til nytt medlem

Film- og scenekuntnergruppen:

Wenche Medbø ble gjenvalgt og Einar Dahl ble valgt til nytt medlem

Forfattergruppen:

Arne Ruste ble gjenvalgt

Musikergruppen:

Kristin Skaare og Njål Sparbo ble valgt til nye medlemmer

Valg av Valgkomiteer 2016 – 2018

Film- og scenegruppen:

Geir Morstad ble gjenvalgt

Forfattergruppen:

Vigdis Hjorth ble gjenvalgt

Valg av revisor:

Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2016

Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt.

 

Valg av Økonomisk Råd 2016 – 2019

Anniken Thorsen ble gjenvalgt

  1. Ingen innkomne saker

Oslo, 23. mai 2016

Karen Grüner-Hegge, sign                                                Thor Sørheim, sign

 

Referent Guri Heinonen

 

 

 

 

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv