Vedtekter

 

Vedtekter for Kunstnerforeningen

Sist endret 11. mai 2015

 • 1. Foreningen

Kunstnerforeningen er en frivillig organisasjon. Foreningens forretningskontor er i Oslo kommune.

 • 2 Formål

 Kunstnerforeningen er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon hvis formål er:

 1. Å fremme et sosialt forhold mellom kunstnere fra forskjellige faggrupper
 2. Å stimulere til kunstnerisk innsats gjennom tildeling av stipender og priser, og eventuelt yte annen støtte
 3. Å ivareta kunstnernes interesser for øvrig
 • 3 Medlemskap

Kunstnerforeningen har to medlemskategorier A: Aktive medlemmer og B: Assosierte medlemmer. Aktive medlemmer organiseres i følgende faggrupper:

 1. Arkitekter
 2. Billedkunstnere
 3. Film og Scenekunstnere
 4. Forfattere
 5. Musikere
 6.  Assosierte medlemmer

Søknad om medlemskap: Skriftlig søknad sendes Kunstnerforeningens styre, som behandler alle søknader. Søkeren må dokumentere at han/hun gjennom en periode har markert seg positivt som kunstner innenfor den kunstnergruppe søkeren mener seg tilhøre. Styret fastsetter øvre grense for antall medlemmer. Styret skal påse at det samlet er en god balanse i antallet medlemmer i hver gruppe. Medlemmer innvilges kun medlemskap i en av gruppene. Styremedlem og varamedlem for vedkommende kunstnergruppe tiltrer søknaden før styret får den til behandling. Søknad om Assosiert medlemskap behandles direkte i styret. Som Assosiert medlem kan opptas andre som på en eller annen måte er eller har vært tilknyttet kunst eller kultur og som har gjort seg særlig fortjent til slikt medlemskap.

Medlemskap: Alle medlemmer har rett til å ta med betalende ledsager til foreningens ordinære medlemsmøter. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret, stipendkomiteer eller valgkomiteer, kan ikke motta stipend eller priser og har heller ikke rett til å leie noen av foreningens leiligheter.

Utelukkelse fra medlemskap: Styret kan ved enstemmig vedtak utelukke et medlem som i alvorlig grad skader foreningens interesser. Etter varsel kan styret vedta at et medlem som skylder mer enn et års pliktig kontingent, strykes som medlem.

Æresmedlemskap: Styret behandler forslag om æresmedlemskap. Styrevedtak om æresmedlemskap skal være enstemmig, og skal også tiltres av Økonomisk råd. Æresmedlemmer er fritatt for å betale medlemskontingent og mottar en ærespris; en kopi av Nina Sundbyes Bjørnson statuett, eller en Bjørnson statuett av en annen billedkunstner i Kunstnerforeningen.

4 Foreningens ledelse

Foreningens organer er:

 1. Årsmøte
 2. Styre
 3. Økonomisk Råd
 4. Stipendkomité
 5. Valgkomité
 6. Programkomité
 • 5 Styret

Styret består av 5 medlemmer, én fra hver av de fem medlemsgruppene. Alle styremedlemmer har personlig varamedlem. Foreningens leder er også styrets leder og velges blant styrets medlemmer. Foreningens leder kan normalt ikke inneha dette vervet sammenhengende i mer enn ti år, fem perioder á to år. Styremedlemmer kan ikke inneha sitt verv lenger enn seks år, tre perioder á to år. Varamedlemmer kan ikke inneha sitt verv lenger enn seks år, tre perioder á to år. Maksimum representasjonstid for ett og samme medlem kan ikke overstige tolv år, uansett kombinasjon av verv som leder, styremedlem eller varamedlem. Etter et avbrudd på minst seks år, kan representanter på ny velges til styreverv.

Styret er vedtaksført når lederen eller nestlederen og minst to styremedlemmer eller stemmeberettigede varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har møte og talerett, men innkalles med stemmerett når styremedlemmer melder forfall. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, herunder foreningens årlige driftsbudsjett. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt styrets sekretær eller Økonomisk Råds leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte med 7 dagers varsel av foreningens sekretær. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

 • 6 Styrets myndighet

Styret representerer foreningen og er forretningsmessig ansvarlig for foreningens drift. Foreningens signatur innehas av styrets leder alene, eller i leders fravær av nestleder sammen med ett annet medlem av styret. Styret kan meddele prokura.

Styret er også styre for Kunstnerforeningens Fond og forvalter disses i samsvar med vedtektene.  Styret ansetter en lønnet daglig leder som dessuten gjør tjeneste som styrets sekretær, og sekretær for komiteene og som foreningens kasserer. Styret engasjerer Regnskapsfører. Styret utarbeider i samråd med Økonomisk Råds leder årsbudsjett.

 • 7 Økonomisk Råd

Økonomisk Råd består av tre medlemmer som velges av Årsmøtet for tre år av gangen slik at det hvert år er ett medlem på valg. Rådets medlemmer kan ikke velges for mer enn tre perioder à 3 år. Økonomisk Råds medlemmer kan ikke være medlemmer eller vara medlemmer av styret eller medlem av stipendkomiteene. Økonomisk Råd er foreningens rådgivende organ overfor styret i økonomiske spørsmål som rådet finner grunn til å ta opp og skal avgi uttalelser i spørsmål styret eller årsmøtet forelegger det, herunder forslag til budsjetter.  Økonomisk Råd fører tilsyn og kontroll med foreningens økonomi, foreningens regnskaper og fondsmidlenes plassering. Økonomisk Råd har tilgang til styreprotokollene. Økonomisk Råd skal legge frem en vurdering av styrets og de øvrige organers virksomhet gjennom det foregående kalenderår for Årsmøtet. Vurderingen vedlegges Årsmøtets protokoll. Økonomisk Råds leder eller hele Økonomisk Råd innkalles til styremøtene når det finnes formålstjenlig og deltar da i styremøtet uten stemmerett. Økonomisk Råd kan ved valg av nye representanter til rådet fremme forslag til kandidater for styret, som legger dette fram for Årsmøtet.

 • 8 Regnskapsfører

Foreningen skal ha en Regnskapsfører som engasjeres av styret etter anbefaling fra Økonomisk Råd. Regnskapsfører kan ikke være medlem av foreningen.

 • 9 Revisjon

Foreningen skal ha en revisor, statsautorisert eller registrert, som velges av Årsmøtet. Revisor fungerer til annen revisor velges av Årsmøtet. Revisor kan ikke være medlem av foreningen.

 • 10 Foreningens fond

Som fond med egne vedtekter har foreningen

 1. Kunstnerforeningens fond
 2. Signe og Fredrik Parelius fond
 3. Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs fond
 • 11 Stipendkomiteer til Blomstipender

Valgkomiteene for hver faggruppe innstiller medlemmer til de respektive stipendkomiteene for 3 år av gangen. Faggruppene på Årsmøtet velger stipendkomiteene basert på slik innstilling. Medlemmer av Stipendkomiteene kan kun gjenvelges en gang.

De valgte stipendkomitémedlemmene fra den enkelte kunstnergruppe utgjør sammen med gruppens representanter i styret gruppens stipendkomité. Hver gruppes stipendkomité behandler innkomne søknader om Blomstipender og innstiller søkerne i prioritert rekkefølge.

 • 12 Stipendier og priser

Blomstipender: Skal i første rekke gis som påskjønnelse til fortjente kunstnere eller som oppmuntring til yngre lovende kunstnere. Søkere skal begrunne formålet med stipendet i søknaden. Mottakere av Blomstipender skal ha vært medlem av foreningen i minst 2 år. Det skal gå minimum fem år før et medlem kan motta nytt Blomstipend. Styret fastsetter størrelsen på beløpene som skal utdeles i stipender hvert år i tråd med vedtatt budsjett, se § 6 og § 7.

Parelius og Stenbergprisene: Det er styremedlem og varamedlem for hver gruppe som innstiller kandidater til Pareliusprisen og Stenbergprisen som bare kan deles ut én gang til samme medlem. Det gis ikke mulighet til å søke Pareliusprisen og Stenbergprisen.

Parelius- og Steenbergpriser utdeles på foreningens stiftelsesdag 8. desember eller så nær denne dagen som mulig.

Normalt skal foreningen så fremt økonomien tillater det dele ut stipender til alle medlemsgruppene. Styret fastsetter etter samråd med Økonomisk Råd hvert år størrelsen på de enkelte stipendier og priser samt det samlede stipend / prisbeløp.

Ingen kan motta mer enn ett stipend / pris eller støtte i samme kalenderår.

 • 13 Annen økonomisk støtte

Styret kan i tråd med vedtektene for Kunstnerforeningens Fond i ekstraordinære tilfeller innvilge støtte til medlemmer som har kommet i en akutt vanskelig økonomisk situasjon. Behandlingen av søkere og mottakere er konfidensiell. Det skal gå minst ett år før et medlem kan motta ny støtte.

 • 14 Programkomiteen

Styre- og varamedlem for hver faggruppe velger ett medlem til Programkomiteen for to år av gangen med mulighet for ett gjenvalg. Styret velger programkomiteens leder. Første år velges tre nye medlemmer. Påfølgende år velges de to som ikke var på valg foregående år. Heretter følges denne rulleringen ved årlige valg.

Programkomiteen skal i dialog med styret fremme forslag til aktiviteter på medlemsmøter og andre arrangement som for eksempel reiser.

 • 15 Valgkomiteer

Styre- og varamedlem for hver faggruppe innstiller to representanter for to år av gangen som utgjør gruppens valgkomité. Faggruppene på Årsmøtet velger Valgkomiteene basert på slik innstilling. Normalt kan bare én av valgkomiteens representanter gjenvelges av gangen og ikke mer enn to ganger. Intet valgt styre- eller varamedlem kan velges til valgkomiteene.

 • 16 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai, og innkalles av styret med 3 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal angi alle saker som er til behandling. Styrets årsberetning, foreningens regnskaper inklusive dens fonds, revisors beretning og valgkomiteenes innstillinger skal ligge vedlagt. Medlemmer som ikke har betalt pliktig forfalt kontingent har ikke stemmerett på Årsmøtet og kan ikke velges til tillitsverv. Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet må være foreningen i hende innen 15. februar. Medlemmer kan bare representere to andre medlemmer ved fullmakt.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen samt innsamling av eventuelle fullmakter)
 2. Årsberetning
 3. Økonomisk Råds beretning, herunder foreningens og fondenes regnskaper med revisors beretning
 4. Fastsettelse av medlemskontingenten og eventuelle honorarer
 5. Saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet
 6. På Årsmøtet velger først faggruppene styre. Deretter velger et samlet Årsmøtet Leder / Styreleder, Økonomisk Råd, Revisor, Stipendkomiteer og Valgkomiteer

Årsmøtet velger etter innstilling fra valgkomiteene styremedlemmer og varamedlemmer for to år om gangen slik at to styremedlemmer med vara medlemmer er på valg det ene året og tre det andre året. Årsmøtet velger også leder og nestleder særskilt for to år av gangen slik at lederen er på valg det ene året og nestlederen det andre året.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller et enstemmig økonomisk råd krever det, eller det kreves skriftlig av minst en tredjedel av medlemmene. På ekstraordinært årsmøte som innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, kan bare saker nevnt i innkallelsen behandles. 

 • 17 Vedtektsendring

Vedtektsendringer skal legges frem av styret for godkjennelse på Årsmøtet. Vedtektsendringer skal ha minst 2/3 flertall av de oppmøtte på Årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 15. Februar samme år.

 • 18 Foreningens oppløsning

Foreningen kan kun vedtas oppløst med 2/3 flertall på et ordinært Årsmøte. Meddelelse om vedtaket sendes umiddelbart ut til medlemmene. Det innkalles deretter til ekstraordinært Årsmøte som sammenkalles på samme måte som ordinært Årsmøte. Endelig stadfestelse av vedtaket kan kun skje på slikt ekstraordinært Årsmøte ved at 2/3 av foreningens medlemmer stemmer for forslaget.

Oppløses Kunstnerforeningen går foreningens midler herunder kulturverdier inn i ”Kunstnerforeningens støtte- og stipendiefond”; et fond som er en sammenslåing av foreningens støttefond og sikringsfond og som følger de regler som er gitt for disse fond når eller om Kunstnerforeningens oppløses. Det opprettes da et nytt styre for dette støtte og stipendiefondet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv