Årsmøte 23. mai 2011

Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2011 i Teatermuséet mandag 23. mai kl. 1800

Tilstede var 30 medlemmer av Kunstnerforeningen; derav 2 uten stemmerett.  Ingen skriftlige fullmakter ble levert møteleder.

Følgende møtte fra styret: Jahn Otto Johansen, Kari-Ann Grønsund, Axel Tostrup, Seppo Heinonen, Bjørn Gjerstrøm.  Av varamedlemmer møtte: Hilde Vemren, Bjørn Egner.  Fra Økonomirådet møtte formann Knut Vigar Hansen og medlem Eivind Hjelmtveit.  Tilstede var også sekretær Esther Magnusen.

1.  Konstituering

Formann Jahn Otto Johansen ble valgt til møteleder og sekretær Esther Magnusen til referent.  Medlemmene Sissel Pape og Hanne Herrman ble valgt til å underskrive protokollen.

2.  Årsberetning for perioden 10.05.10-23.05.11

Årsberetningen ble tatt til etterretning

Formann Jahn Otto Johansen ga i tillegg en muntlig redegjørelse for

• Leiligheten i Berlin.  Leiligheten leies ut fortløpende til medlemmene og tilbakemeldingene er meget positive. Utleiefrekvensen er høy. Første halvår av 2011 er det kun 4 enkelt uker den har stått tom.  Bortsett fra 3 uker i løpet av juli/august, er den fulltegnet ut oktober 2011.

• Boken om Kunstnerforeningens historie forelå høsten 2010.   Den selges på alle arrangementer i regi av Kunstnerforeningen.  Inntektene av boksalget går til å dekke kostnadene ved utgivelsen.  Boken er skrevet av formann Jahn Otto Johansen.

• Nye medlemmer.  Det er økning i antall medlemmer i foreningen og gledelig at det er en del yngre medlemmer.  De gruppene som har hatt lavest antall medlemmer ser en økning i antall søkere.

3.  Regnskap og fondene; revisors beretning
Regnskapene ble utdelt på årsmøtet.
Årsmøtet godkjente regnskapene for 2010.

4.  Økonomisk Råds beretning
Formann i Økonomisk Råd, Knut Vigar Hansen, leste Økonomisk Råds beretning.  Rådet har 3 medlemmer: formann Knut Vigar Hansen, Eivind Hjelmtveit og Stein Slyngstad.   Thor Hedberg gikk ut av rådet ved årsmøtet 2010 og Stein Slyngstad ble valgt inn på samme årsmøte.

Økonomisk Råd la frem en rapport som viser at det er all grunn til å være fornøyd med foreningens økonomiske tilstand.

5.  Fastsettelse av medlemskontingent
Styret innstilte på at kontingenten for 2012 ikke endres og blir kr. 300.- som i 2011.  Styrets forslag ble vedtatt.

6.  Valg 
Valg av formann for perioden 2011-2013:
Nåværende formann Jahn Otto Johansen var innstilt til gjenvalg av styret.  Jahn Otto Johansen deltok ikke under behandlingen av dette punkt. Styremedlem for billedkunstnergruppen Axel Tostrup overtok som leder under behandlingen.

Jahn Otto Johansen ble gjenvalgt ved akklamasjon som formann for perioden 2011-2013.

Det ble gjort oppmerksom på skrivefeil i innkallingen til årsmøtet hvor det står ”Styret har valgt formann Jahn Otto Johansen for ny periode”.  Det korrekte skal være ”Styret innstiller formann Jahn Otto Johansen for ny periode”.  På grunn av det inntrufne valgte man å ha håndsopprekning, og formann Jahn Otto Johansen ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.

Valg av styremedlemmer for perioden 2011-2013:
Billedkunstnergruppen:
Britt Juul (ny) og vara Karl Hansen (ny)

Forfattergruppen:
Jahn Otto Johansen (gjenvalgt) og vara Tom Lotherington (ny)

Valg av valgkomitéer for perioden 2011-2013
:
Arkitektgruppen: Trygve Krogsæter (gjenvalg) og Ole Tørklep (gjenvalg)

Billedkunstnergruppen: Mari Krokann Berge (ny) og Nina Due (ny)

Forfattergruppen: Torgeir Rebolledo Pedersen (gjenvalgt) og Jan Deberitz (gjenvalgt)

Musikergruppen: Ellen Westberg Andersen (ny) og Christian Blom (ny)

Teatergruppen. Barthold Halle (gjenvalgt) og Inger Teien (gjenvalgt)

Valg av formann og 1 medlem til Økonomisk Råd: Periode 2011-2013
Knut Vigar Hansen (gjenvalgt) og Eivind Hjelmtveit (gjenvalgt)

Valg av revisor:
Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2011
Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt

7.  Eventuelt
Det ble informert om skifte av sekretær.  Sekretær Esther Magnusen slutter 30. juni 2011.  Guri Heinonen er ansatt som ny sekretær for foreningen.

Under eventuelt ble det spurt om i hvilken gruppe man skal søke medlemskap når man tilhører filmbransjen.  Det ble svart at de vil tilhøre Teatergruppen, men viseformann Kari-Ann Grønsund mente det kunne være aktuelt at styret vurderer et nytt navn på denne gruppen som omfatter film, teater, dans.

Flere mente at styret bør vurdere å endre navn på ”passiv gruppe”.

Det ble også spurt om det er begrensing på antall medlemmer innen de ulike gruppene.  Det ble svart at det er ingen begrensing i antallet innenfor gruppene. Det legges derimot vekt på at søkerne skal være kvalifisert til medlemskap.

Det ble opplyst om at Kunstnerforeningens hjemmeside skal oppdateres.  Det vil komme mer informasjon under de enkelte grupper og organer samt at foreningens vedtekter skal legges inn.

Etter årsmøtet fortsatte hyggelig samvær.

Oslo, den 1. juni 2011

Sissel Pape        Hanne Herrman
(sign)        (sign)

Publisert i Årsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv