Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai, og innkalles av styret med 3 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal angi alle saker som er til behandling. Styrets årsberetning, foreningens regnskaper inklusive dens fonds, revisors beretning og valgkomiteenes innstillinger skal ligge vedlagt. Medlemmer som ikke har betalt pliktig forfalt kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til tillitsverv. Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet må være foreningen i hende innen 15. februar. Et medlem kan ved fullmakt bare representere to andre medlemmer fra egen faggruppe.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering (valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen samt innsamling av eventuelle fullmakter)
  2. Årsrapport
  3. Fastsettelse av medlemskontingenten og eventuelle honorarer
  4. Saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet
  5. Valg

På årsmøte velger faggruppene etter innstilling fra valgkomiteene og evttuelle benkeforslag, styremedlemmer og varamedlemmer for to år om gangen slik at to styremedlemmer med varamedlemmer er på valg det ene året og tre det andre året. Ved stemmelikhet innen faggruppene gir valgkomiteens innstilling en stemmes overvekt. Årsmøtet velger også leder og nestleder særskilt for to år av gangen slik at lederen er på valg det ene året og nestlederen det andre året.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret krever det, eller det kreves skriftlig av minst en tredjedel av medlemmene. På ekstraordinært årsmøte som innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, kan bare saker nevnt i innkallingen behandles.