Nytt styre i Kunstnerforeningen

Den nye styreleder Bjørn Birch, avtroppende formann Jahn Otto Johansen og styret

Den nye styreleder Bjørn Birch, avtroppende formann Jahn Otto Johansen og styrets medlemmer og vara-medlemmer

På styremøte 10. juni konstituerte det nye styret i foreningen seg.

Det nye styrets sammensetning: Styreleder Bjørn Birch, nestleder Britt Juul, Seppo Heinonen, Tom Lotherington og Bjørn Gjerstrøm

Vara-medlemmer: Bjørn Egner, Karl Hansen, Mona Levin, Guri Egge og Kari-Ann Grønsund

 

 

Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2013 i 2. etasje på Gamle Rådhus             mandag 13. mai kl. 1800

Tilstede var 26 medlemmer av Kunstnerforeningen; derav 3 uten stemmerett.              Ingen skriftlige fullmakter ble levert.

Følgende møtte fra styret: Formann Jahn Otto Johansen, viseformann Kari-Ann Grønsund, Britt Juul, Seppo Heinonen, Bjørn Gjerstrøm. Av varamedlemmer møtte: Bjørn Egner, Karl Hansen, Tom Lotherington, Bjørn Birch, Guri Egge. Fra Økonomisk råd møtte formann Knut Vigar Hansen og medlem Eivind Hjelmtveit samt sekretær Guri Heinonen.

1. Konstituering                                                                                                              Formann Jahn Otto Johansens ble valgt til møteleder og sekretær Guri Heinonen til referent.  Medlemmene Conny Andersen og Odd Johan Fritzsøe ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning for perioden 21.05.12 – 13.05.2013 ble tatt til etterretning.

3. Regnskap og fondene; revisors beretning                                                                  Regnskapene ble utdelt på årsmøtet. Revisors beretning var ikke fullført.                           Årsmøtet godkjente regnskapene for 2012.

4. Økonomisk Råds beretning                                                                                            Formann i Økonomisk Råd, Knut Vigar Hansen, leste Økonomisk Råds beretning.

Pr. 31.12.2012 hadde investeringer i aksjer og fonds hatt en avkastning på ca. 10 %. Foreningens investeringer i eiendommer viste en liten nedgang, men det er nå på vei oppover igjen. Det har blitt brukt mer av Kunstnerforeningens kapital til drift og til stipender og priser. Den eneste inntekten foreningen har er kontingenter som beløpet seg til kr 182.000,- i 2012. Foreningen har hatt en liten økning i driftsutgifter.

Foreningen har god likviditet, og prognosene peker oppover igjen etter et par år med nedgang.

5. Fastsettelse av medlemskontingent                                                                           Styret innstilte på at kontingenten for 2013 ikke endres og blir kr. 300.- som i 2012.  Det ble fremmet et forslag om å øke kontingenten til kr 400,-. Styrets forslag  vedtatt.

6. Valg

Valg av styremedlemmer for perioden 2013-2015:                                        Billedkunstnergruppen: Britt Juul (gjenvalgt), Karl Hansen (gjenvalgt)

Forfattergruppen: Tom Lotherington (gjenvalgt) fast medlem, Mona Levin, ny vararepresentant

Teatergruppen: Kari-Ann Grønsund sto ikke på valg men hadde bedt valgkomiteen av personlige årsaker om å få trekke seg som fast medlem og viseformann. Bjørn Birch ble valgt som fast medlem og Kari-Ann Grønsund som vararepresentant.

Valg av ny formann og viseformann:

Styrets og valgkomiteenes forslag til Bjørn Birch som ny formann og Britt Juul som ny nestformann ble vedtatt ved akklamasjon.

Valg av Stipendkomiteer 2013 – 2016 

Billedkunstnergruppen:.                                                                                                     Valgkomiteen hadde innstilt Mette Schau (gjenvalg) og Lotte Konow Lund (nytt medlem) Det kom et benkeforslag på Hilde Vemren som nytt medlem. Det ble votert og Hilde Vemren ble valgt.

Forfattergruppen:                                                                                                      Valgkomiteens innstilling på Arne Ruste(ny) ble valgt.

Musikergruppen:                                                                                                                 Valgkomiteen hadde innstilt gjenvalg på Torhild Staahlen og Erik Stenstadvold. Det kom et benkeforslag på Atle Bakken. Det ble votert og Atle Bakken ble valgt inn og erstatter Erik Stenstadvold

Teatergruppen:                                                                                                                   William Jensen (gjenvalg) og Wenche Medbøe (ny)

Valg av Valgkomiteer 2013 – 2015

Arkitektgruppen: Trygve Krogsæter (gjenvalg) og Gro Lauvland (nytt medlem).

Billedkunstnergruppen: Mari Krokann Berge (gjenvalg) og Nina Due (gjenvalg)

Forfattergruppen: Karin Haugane (ny) og Toril Brekke (ny)

Musikergruppen: Ellen Westberg Andersen (gjenvalg) og Christian Blom (gjenvalg)

Teatergruppen: Inger Teien (gjenvalg) og Lise Eger (ny)

Valg av 1 medlem til Økonomisk Råd perioden 2013-2016.

Anniken Harlem Thorsen valgt til nytt medlem etter Steinar Slyngstad

 Valg av revisor:

Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2013. Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt.

7. Endring av vedtekter                                                                                                        Det var fremlagt et forslag på nye vedtekter utarbeidet av en arbeidsgruppe fra styret bestående av: Jahn Otto Johansen, Britt Juul, Bjørn Egne og Bjørn Birch med en liten endring i § 13 Valgkomiteer: ” …..velger 2 representanter…” byttes ut med ”….innstiller 2 representanter…”

Årsmøtet godkjente forslaget.

8. Ingen innkomne saker

Til slutt takket avtroppende formann Jahn Otto Johansen for seg, og fremhevet at styrene i hans 8 år hadde vært meget seriøse og inspirerende samarbeidspartnere. Kari-Ann Grønsund ble takket for sin engasjerende innsats som Viseformann, og som han hadde satt spesielt stor pris på.

Han takket den nye lederen Bjørn Birch spesielt for hans arbeid for modernisering av og å ordne opp i Vedtektene.

Knut Vigar Hansen ble spesielt takket for sin profesjonalitet i Økonomisk råd, og for et tett og godt samarbeid. Han takket også Rigmor Schulerud som hadde vært til stor hjelp som sekretær da han overtok som formann, og til nåværende sekretær for hennes innsats. Avtroppende formann fikk stående applaus fra hele salen for sitt fantastiske engasjement og arbeid for foreningen.

Oslo, 10. juni 2013                                                                                                               Ref. Guri Heinonen

Conny Andersen                                       Odd Johan Fritzøe                                                     (sign)                                                          (sign)

 

 

Publisert i Årsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv