Kunstnerforeningens organer

Kunstnerforeningen er delt opp i opp i fem ordinære organer: årsmøte, styre, stipendiekomiteer, valgkomiteer og programkomiteen. Du kan også lese om dette i vedtektene.

Årsmøtet er Kunstnerforeningens øverste organ. Årsmøtet kontrollerer at styret har utført det som vedtektene definerer at er foreningen mål, altså etterlevd vedtektenes §2 Formål. Årsmøtet skal velge representanter til styret, valgkomiteene og stipendkomiteene, og påse at midlene er brukt i henhold til vedtektene. Årsmøtet godkjenner styrets og foreningens årsrapport.

Styret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Styret har fullmakt til å disponere foreningens aktiva (formue) gjennom å realisere §2 – altså drive foreningen slik intensjonen er i form av handlinger som kommer medlemmene til gode. Dette kan være medfinansiering av medlemsaktiviterer, tildele stipendier, og ikke minst tildele priser til fortjente kunstnere. Styret kan oppnevne egne arbeidsgrupper for å utføre mer detaljert planarbeid i de sakene styret mener er viktige. Arbeidsgruppene består av deler av styret eller de medlemmene styret oppnevner. Styret tildeler også æresmedlemskap. Styrets oppgaver er, som i alle tilsvarende organisasjoner, å tilse at porteføljen er forsvarlig ivaretatt. Dette delegerer styret til daglig leder, som styret ansetter.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften, oppfølgning av økonomi, og jevnlig dialog med medlemmene. Daglig leder forvalter også foreningens eiendommer, og vedlikehold og utleie av disse. Daglig leder er styrets sekretær, og er tildelt prokura. Daglig leder er ansvarlig for å arrangere og gjennomføre alle foreningens aktiviteter inklusive medlemsaktivitetene. Likeledes arkivering, vedlikehold og forvaring av foreningens andre verdier som kunstverk etc.

Valgkomiteer velges av årsmøtet. Hver av de fem faggruppene har sin egen valgkomite. Assosierte medlemmer er ikke representert i styret, og har ikke de samme rettigheter som blant annet å søke stipend, derfor har denne gruppen ingen valgkomite. Daglig leder er ansvarlig for at valgkomiteene leverer sine innstillinger til årsmøtet for alle valg årsmøtet skal ta. Slik sikres habilitet og at styret ikke rekrutterer seg selv.

Stipendkomiteer velges av årsmøtet. Det finnes også her en komite for alle de fem faggruppene. Disse skal, sammen med de respektive styrerepresentantene i samme gruppe, vurdere alle søknader om stipend, og komme med en innstilling til styret. Det er styret som avgjør antall og størrelse på stipendene. Stipendkomiteene er en garanti for at ikke styrets medlemmer alene bestemmer hvem som skal tildeles stipend. Siden assosierte medlemmer ikke kan motta stipend, har de ingen stipendkomite.

Programkomiteen skal hjelpe styret og daglig leder med å foreslå god underholdning til medlemsmøtene, og med temaer og innledere til debattmøtene. Programkomiteen består av en representant fra hver av de fem faggruppene. Forslagene forelegges styret via daglig leder. Styret godkjenner forslagene. Programkomiteen er derfor styrets eget hjelpeorgan, og styret velger selv medlemmer til komiteen.

Alle komiteene er støtteorganer for styret, og skal fungere som medlemmenes ekstra talerør inn til styret. Slik sikres foreningens medlemmer en større mulighet for påvirkning, og dermed en bredere og noe mer representativ drift. Se ellers vedtektene.