Årsmøte 2018

Årsmøte er Kunstnerforeningens øverste organ. Det ordinære årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av mai måned. Alle medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Innkalling og årsrapport med konsolidert regnskap sendes ut til medlemmene sammen med valgkomiteenes forslag til valg av tillitsmenn. Revidert regnskap utdeles på møtet.

 

Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2018 i 2. etasje på Engebret Café Mandag 9. mai kl. 1800

Tilstede var 60 stemmeberettigede medlemmer av Kunstnerforeningen. 17 skriftlige fullmakter ble innlevert. 

Følgende møtte fra styret:

Styreleder Bjørn Birch, nestleder Tom Lotherington, Bjørn Egner, Kal Hansen og Guri Egge.

Av varamedlemmer: Frederica Miller, Anne Berit Nedland og Mona Levin.

Samt daglig leder Guri Heinonen

Forfall: Morten Røhrt, varamedlem i Film- og scenekunstgruppen og Karl Seglem, varamedlem i Musikergruppen

Ingen møtte fra Økonomisk råd. Didrik Hvoslef Eide møtte for valgkomiteen i arkitektgruppen. Ingen andre fra valgkomiteene møtte.

  1. Konstituering

Årsmøtet valgte Styreleder Bjørn Birch til møteleder, daglig leder Guri Heinonen til referent, og Julia Vance og Axel Tostrup til å underskrive Årsmøteprotokollen.

Årsmøtet mintes medlemmer som har gått bort i 2017 og frem til Årsmøte 2018 med et minutts stillhet.

  1. Årsrapport med regnskaper og revisors beretning for perioden 01.01. – 31.12 2017

Møteleder gjennomgikk Årsrapporten pkt. for pkt.

Vedtak

Årsmøtet godkjente Årsrapport 2017 med tilhørende regnskap samt revisors beretninger.

  1. Økonomisk Råds rapport 2017

Møteleder leste ØR’s rapport 2017 i ØR’s leder Otto Homlungs fravær

Vedtak

Årsmøtet tok Økonomisk Råds rapport til etterretning.

  1. Fastsettelse av medlemskontingent

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2019 forblir uendret; kr. 350, -. 

  1. Styrets innstilling til Vedtektsendring § 7 Økonomisk Råd.    

Vedtak

Årsmøtet vedtok styrets forslag til avvikling av ØR og de nødvendige vedtektsendringer, ved akklamasjon. 

  1. Valg.

Valg av styremedlemmer for perioden 2018-2020: 

Arkitektgruppen:

Bjørn Egner ble gjenvalgt til styremedlem og Frederica Miller gjenvalgt til varamedlem

Film- og scenegruppen:

Morten Røhrt ble gjenvalgt om varamedlem

Musikergruppen:

Valgkomiteen hadde innstilt Guri Egge til styremedlem og Karl Seglem til varamedlem til gjenvalg

Det kom benkeforslag på Frode Barth til nytt styremedlem/varamedlem

Ved skriftlig valg blant Musikergruppens fremmøtte, samt 2 innleverte fullmakter, ble Guri Egge gjenvalgt til styremedlem og Karl Seglem gjenvalgt til varamedlem

Valg av styreleder og nestleder:

Bjørn Birch ble gjenvalgt som styreleder

Tom Lotherington ble gjenvalgt som nestleder

Valg av Stipendkomiteer 2018 – 2021

Forfattergruppen:

Terje Holtet Larsen ble valgt til nytt medlem 

Valg av Valgkomiteer 2018 – 2020 

Film- og scenekunstgruppen:

Hanne Brinker ble valgt til nytt medlem

Forfattergruppen:

Tove Nilsen ble valgt til nytt medlem

Musikergruppen:

Bjørn Kruse ble gjenvalgt 

Valg av revisor:

Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2017

Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt.

  1. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Oslo, 8. mai 2018

 

Dato  26, mai 2018                                                  Dato  31. mai 2018

Julia Vance, sign                                                      Axel Tostrup, sign

Referent Guri Heinonen

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv