Parelius- og Steenbergprisene

Kunstnerforeningen har gjennom generasjoner mottatt både gaver og arv. Dette danner i dag grunnlaget for vår portefølje. Slik formålsparagrafen (§2 i vedtektene) krever, skal Kunstnerforeningen bidra til å fremme kunstnernes interesser. Dette skal også gjøres økonomisk, om enn ikke med så store summer.

Pareliusprisen ble opprettet basert på en stor gave fra Signe og Fredrik Parelius. Arven etter Liv Hazel og Odd Kristian Steenberg danner grunnlaget for den prisen vi opprettet i deres navn. Avkastningen av de respektive fondene som bærere disses navn, er øremerket priser som skal gå til “fortjente kunstnere”. Styret avgjør, etter vurderingen av størrelsen på avkastningen, om det skal deles ut en pris hvert år. Alle utdelinger skjer på juleballet, som holdes så nær stiftelsesdagen 8. desember som mulig. 8 desember er også vårt første æresmedlem; Bjørnstjerne Bjørnsons fødselsdag.

Man kan ikke søke verken Pareliusprien eller Steenbergprisen. De enkelte gruppers stipend komiteer kan foreslå kandidater for styret. Det er styret som avgjør tildeling. Premissene for begge prisene tilsier at de skal gå til kunstnere som har utmerket seg spesielt, eller har gjort en stor innsats for foreningen. Se forøvrig vedtektene.

Blomstipend

Blomstipendet ble opprettet i den tiden Kunstnerforeningen holdt til på Blom. Det skal i første rekke gis som påskjønnelse til fortjente kunstnere eller som oppmuntring til yngre lovende kunstnere. Søknad kan kun komme fra foreningens medlemmer. Søknadsskjema ligger inne på medlemssidene. Blomstipender blir utdelt på medlemsmøte i oktober/november. Søknadsfristen er 20. august hvert år. For å søke må man ha vært medlem i minst 2 år. Søknadene må inneholde et relevant prosjekt eller en studiereise. Det er styret som vedtar endelig tildeling av stipend og antall mottakere basert på stipendkomiteenes instilling. Tildeling skjer innenfor de rammene styret setter. Det utdeles vanligvis 4 til 8 stipender hvert år basert på samlet vurdering av søknadene og foreningens økonomi.

Prosjektstøtte

Kunstnerforeningens prosjektstøtte er ment å bidra til medfinansiering av tverrfaglige prosjekter som strekker seg ut over den enkelte kunstners selvstendige virke. Prosjektet må i hovedsak falle inn under en av Kunstnerforeningens fem medlemskategorier. Kunstnerisk ansvarlig for prosjektet må være medlem av Kunstnerforeningen. Gruppene som søker kan bestå av andre utøvere enn de som er medlem i Kunstnerforeningen. Vi oppfordrer særlig til at kunstnere utenfor institusjonene søker.