Vedtekter for Kunstnerforeningen                   

Sist endret 06.09.2021

§ 1 Foreningen

Kunstnerforeningen er en frivillig organisasjon. Foreningens forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 2 Formål

 Kunstnerforeningen er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon hvis formål er:

 1. Å fremme et sosialt forhold mellom kunstnere fra forskjellige faggrupper
 2. Å stimulere til kunstnerisk innsats gjennom tildeling av stipender og priser, og eventuelt yte annen støtte
 3. Å ivareta kunstnernes interesser for øvrig

§ 3 Medlemskap

Kunstnerforeningen har to medlemskategorier A: Aktive medlemmer og B: Assosierte medlemmer. Aktive medlemmer organiseres i følgende faggrupper:

 1. Arkitekter
 2. Billedkunstnere
 3. Film og Scenekunstnere
 4. Forfattere
 5. Musikere
 6. Assosierte medlemmer

Søknad om medlemskap: Skriftlig søknad sendes Kunstnerforeningens styre, som behandler alle søknader. Søkeren må dokumentere at han/hun gjennom en periode har markert seg positivt som kunstner innenfor den kunstnergruppe søkeren mener seg tilhøre. Styret fastsetter øvre grense for antall medlemmer. Styret skal påse at det samlet er en god balanse i antallet medlemmer i hver gruppe. Medlemmer innvilges kun medlemskap i én av gruppene. Styremedlem og varamedlem for vedkommende kunstnergruppe tiltrer søknaden før styret får den til behandling. Søknad om assosiert medlemskap behandles direkte i styret. Som assosiert medlem kan opptas andre som på en eller annen måte er eller har vært tilknyttet kunst eller kultur og som har gjort seg særlig fortjent til slikt medlemskap.

Medlemskap: Alle medlemmer har rett til å ta med betalende ledsager til foreningens ordinære medlemsmøter. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret, stipendkomiteer eller valgkomiteer, kan ikke motta stipend eller priser og har heller ikke rett til å leie noen av foreningens leiligheter.

Utelukkelse fra medlemskap: Styret kan ved enstemmig vedtak utelukke et medlem som i alvorlig grad skader foreningens interesser. Etter varsel kan styret vedta at et medlem som skylder mer enn ett års pliktig kontingent, strykes som medlem.

Æresmedlemskap: Styret behandler forslag om æresmedlemskap. Styrevedtak om æresmedlemskap skal være enstemmig. Æresmedlemmer er fritatt for å betale medlemskontingent og mottar en ærespris; en statuett utført av en billedkunstner i Kunstnerforeningen.

§ 4 Foreningens ledelse

Foreningens organer er:

 1. Årsmøte
 2. Styre
 3. Stipendkomité
 4. Valgkomité
 5. Programkomité

§ 5 Styret

Styret består av 5 medlemmer, én fra hver av de fem medlemsgruppene. Alle styremedlemmer har personlig varamedlem. Foreningens leder er også styrets leder og velges blant styrets medlemmer. Foreningens leder kan normalt ikke inneha dette vervet sammenhengende i mer enn ti år. Ingen kan normalt inneha styreverv i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Etter et avbrudd på normalt seks år, kan representanter på ny velges til styreverv.

Styret er vedtaksført når lederen eller nestlederen og minst to styremedlemmer eller stemmeberettigede varamedlemmer er til stede. Varamedlemmer har møte- og talerett, men innkalles med stemmerett når styremedlemmer melder forfall. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, herunder foreningens årlige driftsbudsjett. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte med 7 dagers varsel av foreningens sekretær. Ved stemmelikhet avgjør styreleders dobbeltstemme

§ 6 Styrets myndighet

Styret representerer foreningen og er forretningsmessig ansvarlig for foreningens drift. Foreningens signatur innehas av styrets leder alene, eller i leders fravær av nestleder sammen med ett annet medlem av styret. Styret kan meddele prokura.

Styret er også styre for foreningens fond og forvalter disse i samsvar med vedtektene. Styret ansetter en lønnet daglig leder. Styret engasjerer en forvalter av foreningens fond. Styret utarbeider årsbudsjett.

§ 7 Daglig leder

Daglig leders arbeidsområder, arbeidstid og myndighet er definert i egen stillingsinstruks. Daglig leder er også styrets sekretær, samt sekretær for valgkomiteene.

§ 8 Regnskapsfører

Foreningen skal ha en regnskapsfører som engasjeres av styret. Regnskapsfører kan ikke være medlem av foreningen.

§ 9 Revisjon

Foreningen skal ha en revisor, statsautorisert eller registrert, som velges av årsmøtet. Revisor fungerer til annen revisor velges av årsmøtet. Revisor kan ikke være medlem av foreningen.

§ 10 Foreningens fond

Som fond med egne vedtekter har foreningen

 1. Kunstnerforeningens fond
 2. Signe og Fredrik Parelius’ fond
 3. Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs fond

§ 11 Stipendkomiteer til Blomstipend

Hver av de fem faggruppene har egen stipendkomité. Valgkomiteene for hver faggruppe innstiller to medlemmer til de respektive stipendkomiteene for 3 år av gangen. På årsmøtet velger faggruppene stipendkomiteer basert på valgkomiteens innstilling. Medlemmer av stipendkomiteene kan kun gjenvelges én gang.

De valgte stipendkomitémedlemmene fra den enkelte kunstnergruppe utgjør, sammen med gruppens styremedlem og varamedlem, gruppens stipendkomité. Hver gruppes stipendkomité behandler innkomne søknader om Blomstipend og innstiller søkerne i prioritert rekkefølge.

§ 12 Stipend, priser og prosjektstøtte

Normalt skal foreningen, så fremt økonomien tillater det, dele ut stipend til alle medlemsgruppene. Styret fastsetter hvert år størrelsen på de enkelte stipend og priser samt det samlede stipend- / prisbeløp. Styret avgjør hvem som skal tildeles stipend og priser.

Blomstipend: Skal i første rekke gis som påskjønnelse til fortjente kunstnere eller som oppmuntring til yngre lovende kunstnere. Søkere skal begrunne formålet med stipendet i søknaden. Mottakere av Blomstipend skal ha vært medlem av foreningen i minst 2 år. Det skal gå minimum fem år før et medlem kan motta nytt Blomstipend.

Parelius- og Steenberg-prisene: Det er styret som velger mottagere av Pareliusprisen og Stenbergprisen. Disse prisene kan bare deles ut én gang til samme medlem. Det gis ikke mulighet til å søke Pareliusprisen og Steenbergprisen.

Prosjektstøtte: Styret tildeler støtte til tverrfaglige prosjekter etter søknad fra medlemmene.

Engebretstipend: Styret innstiller kandidater til Engebretstipend. Stipendet gis til en ung kunstner etter anbefaling fra en eldre, etablert kollega (mentor). Stipendet er opprettet av Café Engebrets restauratør, som også utgjør juryen for stipendet i samråd med en kunstnerisk sakkyndig.

Parelius- og Steenberg-priser utdeles på foreningens stiftelsesdag 8. desember eller så nær denne dagen som mulig.

Ingen kan motta mer enn ett stipend / én pris eller annen støtte i samme kalenderår.

§ 13 Annen økonomisk støtte

Styret kan i tråd med vedtektene for Kunstnerforeningens Fond i ekstraordinære tilfeller innvilge støtte til medlemmer som har kommet i en akutt vanskelig økonomisk situasjon. Behandlingen av søkere og mottakere er konfidensiell. Det skal gå minst ett år før et medlem kan motta ny støtte.

§ 14 Programkomiteen

Styre- og varamedlem for hver faggruppe velger ett medlem til programkomiteen for to år av gangen med mulighet for ett gjenvalg. Styret velger programkomiteens leder. Første år velges tre nye medlemmer. Påfølgende år velges de to som ikke var på valg foregående år. Heretter følges denne rulleringen ved årlige valg.

Programkomiteen skal i dialog med styret fremme forslag til aktiviteter på medlemsmøter og andre arrangement som for eksempel reiser.

§ 15 Valgkomiteer

Styre- og varamedlem for hver faggruppe innstiller to representanter for to år av gangen som utgjør gruppens valgkomité. På årsmøtet velger faggruppene sine valgkomiteer basert på denne innstillingen. Valgkomiteene bør være representert på årsmøtet. Normalt kan bare én av valgkomiteens representanter gjenvelges av gangen og ikke mer enn to ganger. Intet valgt styre- eller varamedlem kan velges til valgkomiteene. Valgkomiteene kan ikke innstille seg selv til andre verv.

§ 16 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai, og innkalles av styret med 3 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal angi alle saker som er til behandling. Styrets årsberetning, foreningens regnskaper inklusive dens fonds, revisors beretning og valgkomiteenes innstillinger skal ligge vedlagt. Medlemmer som ikke har betalt pliktig forfalt kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til tillitsverv. Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet må være foreningen i hende innen 15. februar. Et medlem kan ved fullmakt bare representere to andre medlemmer fra egen faggruppe.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering (valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen samt innsamling av eventuelle fullmakter)
 2. Årsrapport
 3. Fastsettelse av medlemskontingenten og eventuelle honorarer
 4. Saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet
 5. Valg

 

På årsmøtet velger faggruppene etter innstilling fra valgkomiteene og eventuelle benkeforslag styremedlemmer og varamedlemmer for to år om gangen slik at to styremedlemmer med varamedlemmer er på valg det ene året og tre det andre året. Ved stemmelikhet innen faggruppene gir valgkomiteens innstilling én stemmes overvekt. Årsmøtet velger også leder og nestleder særskilt for to år av gangen slik at lederen er på valg det ene året og nestlederen det andre året.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret krever det, eller det kreves skriftlig av minst en tredjedel av medlemmene. På ekstraordinært årsmøte som innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, kan bare saker nevnt i innkallingen behandles.

§ 17 Vedtektsendring

Vedtektsendringer skal legges frem av styret for godkjennelse på årsmøtet. Vedtektsendringer skal ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 15. februar samme år.

§ 18 Foreningens oppløsning

Foreningen kan kun vedtas oppløst med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte. Meddelelse om vedtaket sendes umiddelbart ut til medlemmene. Det innkalles deretter til ekstraordinært Årsmøte som sammenkalles på samme måte som ordinært årsmøte. Endelig stadfestelse av vedtaket kan kun skje på slikt ekstraordinært årsmøte ved at 2/3 av foreningens medlemmer stemmer for forslaget.

Oppløses Kunstnerforeningen går foreningens midler herunder kulturverdier inn i ”Kunstnerforeningens støtte- og stipendfond”; et fond som er en sammenslåing av foreningens støttefond og sikringsfond og som følger de regler som er gitt for disse fond når eller om Kunstnerforeningens oppløses. Det opprettes da et nytt styre for dette støtte- og stipendfondet.