Referat fra Årsmøtet 2012

 Protokoll for Kunstnerforeningen årsmøte 2012 i Teatermuseet, mandag 21. mai

Tilstede var 30 medlemmer av Kunstnerforeningen; derav 3 uten stemmerett.

Ingen skriftlige fullmakter ble levert møteleder.

Følgende møtte fra styret: Kari-Ann Grønsund, Seppo Heinonen, Bjørn Gjerstrøm.  Av varamedlemmer møtte: Karl Hansen, Tom Lotherington, Bjørn Birch, Liv Kjersti Sandve Knudsen.  Fra Økonomisk råd møtte formann Knut Vigar Hansen og medlem Eivind Hjelmtveit.  Tilstede var også sekretær Guri Heinonen.

Jahn Otto Johansen var forhindret pga sykdom. Britt Juul og Bjørn Egner hadde meldt forfall.

1. Konstituering

I formann Jahn Otto Johansens fravær ble viseformann Kari-Ann Grønsund valgt til møteleder og sekretær Guri Heinonen til referent.  Medlemmene Bente Tønnessen og Didrik Hvoslef Eide ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Årsberetning for perioden 23.05.11 – 21.05.12 ble tatt til etterretning uten innvendinger. 3.Regnskap og fondene; revisors beretning.

Regnskapene ble utdelt på årsmøtet. Revisors beretning var ikke fullført.

Årsmøtet godkjente regnskapene for 2011.

4. Økonomisk Råds beretning

Formann i Økonomisk Råd, Knut Vigar Hansen, leste Økonomisk Råds beretning.  Rådet har 3 medlemmer: formann Knut Vigar Hansen, Eivind Hjelmtveit og Stein Slyngstad.  Økonomisk Råds beretning viser at i 2011 har det har blitt brukt mer av Kunstnerforeningens kapital til drift. Det skyldes fortrinnsvis de dårlige økonomiske tidene, som har gitt mindre avkastning på våre investeringer, men også at Foreningen har hatt økte driftsutgifter.Beløpet kr 228.131,- til regnskapsførsel, innebærer også en omlegging av kontingentinndrivelsen, en arbeidskrevende oppgave, men en engangsinvestering. Det har også resultert i at de fleste har betalt kontingenten. Sekretærens stilling er utvidet med økte oppgaver.Økonomisk råd poengterer at styret må ta hensyn til utgifter i dårligere tider å vise måtehold og tenke innsparing.

5. Fastsettelse av medlemskontingent

Styret innstilte på at kontingenten for 2013 ikke endres og blir kr. 300.- som i 2012.  Styrets forslag ble vedtatt.

6. Valg.

Tom Lotherington ledet valgene siden viseformann Kari-Ann Grønsund sto på valg. Valgkomiteenes forslag ble godkjent, og det kom ingen andre forslag fra medlemmene.

Kari-Ann Grønsund ble gjenvalgt som viseformann i perioden 2012-2014

Valg av styremedlemmer for perioden 2012-2014:

Arkitektgruppen: Seppo Heinonen (gjenvalgt), Bjørn Egner (gjenvalgt)

Musikergruppen: Bjørn Gjerstrøm (gjenvalgt), Guri Egge, ny

Teatergruppen: Kari-Ann Grønsund (gjenvalgt), Bjørn Birch (gjenvalgt)

Det ble valgt inn et nytt medlem i Stipendkomiteen for forfattergruppen:

Thor Sørheim (for 3 år), perioden 2012 – 2015.

Valg av formann og 1 medlem til Økonomisk Råd (for 3 år), perioden 2012-2015.

Knut Vigar Hansen (gjenvalgt) og Eivind Hjelmtveit (gjenvalgt)

Valg av revisor:

Revisor velges for 1 år fra årsmøtet 2012. Alpha Revisjon AS ble gjenvalgt.

7. Endring av vedtekter.

Styret trakk sitt forslag om å endre § 14 i Kunstnerforeningens lover, og pkt. c.

Liv Hazel og Odd Kristian Steenbergs fond opprettholdes. Det skyldes at ved nærmere undersøkelser av testamentet er Steenbergs gave et fond.

§ 1 i Kunstnerforeningens fond, 4. setning i 1. avsnitt

”De årlige overskudd i Signe og Fredrik Parelius` fond skal overføres Kunstnerforeningens fond”, tas ut. Bestemmelsene er ikke i overensstemmelse med vedtektene for Signe og Fredrik Parelius` fond, og dersom dette fondet skulle bli underlagt Stiftelsesloven, vil det skape vanskeligheter. Årlige overskudd i Signe og Fredrik Parelius` fond, vil bli benyttet til stipendier som utbetales direkte fra fondet.

Det ble forklart at regelverket har blitt strengere.  En Stiftelse innebærer at kapitalen skal stå urørt, og det er kun avkastninger som kan brukes til gitte formål.

En Stiftelse krever også et eget styre og egen regnskapsførsel.

Årsmøtet godkjente forslaget.

8. Eventuelt.

Det ble diskutert rundt den økonomiske situasjonen, og flere forslag kom fra salen. Det ble foreslått at man ikke burde bruke midler til nye tiltak, så lenge situasjonen er som den er. Det er viktig å prioritere stipender og priser, selv om  antallet kanskje bør reduseres i år. Likeledes er subsidiering av medlemsmøtene noe som kommer mange medlemmer til gode. Det er også viktig å ikke øke kontingenten.

Det kom forslag om å øke medlemsmassen for å få inn mer kontingent.

Men flere medlemmer vil bety økte utgifter til administrering og subsidiering, og medføre økte utgifter.

For å øke inntekter ble det foreslått å arrangere et møte med en konsert eller liknende med kunstneriske innslag fra medlemmer, til inntekt for Kunstnerforeningen.

Spørsmålet om hvilke gruppe f. eks. Filmarbeidere skal søke om kom opp fra salen.

Det er flere kunstnere i dag som ikke helt passer inn i bare en gruppe.

Ingen kan tilhøre flere grupper, så man må søke en gruppe, for eksempel enten Billedkunstner- eller Forfattergruppen. Det som før het Passive medlemmer er gjort om til Kulturarbeidergruppe, hvor de som ikke har tilhørighet til de andre gruppene, kan søke.

Etter årsmøtet fortsatte hyggelig samvær med vin og smørbrød.

Oslo, den 22. mai 2012

Ref. Guri Heinonen

Bente Tønnessen                                                              Didrik Hvoslef Eide

(sign)                                                                                    (sign)

 

Publisert i Årsmøte

Informasjon

Velkommen til nettsidene til Kunstnerforeningen. Guri Heinonen er nettredaktør. Klikk Kontakt oss i menyen over ved henvendelser. Bildet på forsiden er et foto av Per Krohgs maleri på Grand Café, som vi har fått tillatelse til å bruke.

Arkiv